Đăng ký làm thành viên

Các cá nhân, đơn vị có mối quan tâm đến việc bảo vệ sông ngòi và phát triển bền vững có thể đăng ký trở thành viên viên Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam.

Để đăng ký, xin vui lòng tải mẫu đơn tại đây, điền đầy đủ thông tin và gửi về địa chỉ email rivervietnam@gmail.com. Ban điều hành và Hội đồng Mạng lưới sẽ xét duyệt và thông báo lại sau 01 đến 02 tuần làm việc.