Bản đồ trực tuyến các Lưu vực sông Việt Nam

tooltip: this is a button
image

Giới thiệu chung

Ứng dụng Web với Google Maps API này cho phép người dùng truy cập thông tin không gian chi tiết về mạng lưới sông ngòi, điều kiện cơ bản về khí tượng thủy văn và mạng lưới trạm quan trắc, lớp che phủ đất, tình hình phát triển các khu công nghiệp, thủy điện, hồ chứa, khai khoáng, v.v. trên từng lưu vực.

Cho đến cuối năm 2018 đã hoàn thành cập nhật những dữ liệu cơ bản cho 10 lưu vực sông chính của Việt Nam: Sông Hồng – Thái Bình, sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, sông Mã – Chu, sông Cả, sông Hương, sông Sê San - Srê Pôk, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba, sông Đồng Nai và sông Cửu Long (Mê Công). Dữ liệu bổ sung cho các lưu vực sông khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, nhất là về các sai sót về vị trí, thông tin để làm cho bản đồ trực tuyến này càng có hiệu quả tốt hơn.
Mọi ý kiến đóng góp xin gởi về rivervietnam@gmail.com..

Nội dung Web Mapping cho 10 Lưu vực sông quan trọng nhất Việt Nam

Điều kiện thủy văn khí tượng địa hình sử dụng đất
Người dùng có thể truy cập vị trí và thông tin về Điều kiện thủy văn khí tượng địa hình sử dụng đất của các lưu vực bằng cách nhấn chuột vào Biểu tượng.
- Thủy văn : Ranh giới lưu vực, Mạng lưới sông suối, Trạm thủy văn, Đẳng trị dòng chảy
- Khí tượng : Trạm khí tượng, Đẳng trị mưa
- Địa hình : Bản đồ số độ cao
- Lớp phủ / Sử dụng đất
Công trình thủy điện, hồ chứa, khai khoáng, khu công nghiệp
Phần này bao gồm vị trí và thông tin về các công trình Thủy điện, Hồ chứa, Khai khoáng, Khu công nghiệp.
Các lớp dữ liệu không gian cũng có thể thể hiện trên nền bản đồ hành chính ranh giới các tỉnh huyện trong lưu vực tùy ý người sử dụng. .
Bản đồ nền Google Maps
Bản đồ trực tuyến này tích hợp đầy đủ các công cụ của Google Maps như phóng to nhỏ, tìm đường đi, thay đổi nền ảnh vệ tinh, v.v.
  • Google Maps
  • Javascripts
  • Material Design Lite

Lời cảm ơn

Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn đến nhà tài trợ (Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước và Oxfam Novib) và tất cả những người đã hỗ trợ xây dựng công cụ trực tuyến này, đặc biệt là những động viên và đóng góp ý kiến của các thành viên Mạng lưới sông Việt Nam.
Bản đồ trực tuyến này dù còn nhiều điều cần chỉnh sửa nhưng hy vọng sẽ là công cụ trực tuyến hữu ích cho những ai quan tâm đến tài nguyên nước sông ngòi ở Việt Nam.
Nội dung dữ liệu

Lưu vực sông Các lớp dữ liệu bản đồ Thời gian hoàn thành
sông Hồng – Thái Bình THỦY VĂN: Ranh giới lưu vực các cấp 1,2 và 3, Mạng lưới sông suối, Trạm thủy văn, Đẳng trị dòng chảy,
KHÍ TƯỢNG: Trạm khí tượng, Đẳng trị mưa, ĐỊA HÌNH: Bản đồ số độ cao,
HÀNH CHÍNH : ranh giới các tỉnh và huyện,
RỪNG VÀ LỚP PHỦ KHÁC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, và
CÔNG TRÌNH: Thủy điện, Hồ chứa, Khai khoáng, Khu công nghiệp,
Dữ liệu chi tiết hơn cho Lưu vực sông Gâm do warecod cung cấp
Tháng 3/2017
sông Bằng Giang – Kỳ Cùng THỦY VĂN: Ranh giới lưu vực các cấp 1,2 và 3, Mạng lưới sông suối, Trạm thủy văn, Đẳng trị dòng chảy,
KHÍ TƯỢNG: Trạm khí tượng, Đẳng trị mưa, ĐỊA HÌNH: Bản đồ số độ cao,
HÀNH CHÍNH : ranh giới các tỉnh và huyện,
RỪNG VÀ LỚP PHỦ KHÁC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, và
CÔNG TRÌNH: Thủy điện, Hồ chứa, Khai khoáng, Khu công nghiệp
Tháng 12/2017
sông Mã – Chu THỦY VĂN: Ranh giới lưu vực các cấp 1,2 và 3, Mạng lưới sông suối, Trạm thủy văn, Đẳng trị dòng chảy,
KHÍ TƯỢNG: Trạm khí tượng, Đẳng trị mưa, ĐỊA HÌNH: Bản đồ số độ cao,
HÀNH CHÍNH : ranh giới các tỉnh và huyện,
RỪNG VÀ LỚP PHỦ KHÁC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, và
CÔNG TRÌNH: Thủy điện, Hồ chứa, Khai khoáng, Khu công nghiệp
Tháng 12/2017
sông Cả THỦY VĂN: Ranh giới lưu vực các cấp 1,2 và 3, Mạng lưới sông suối, Trạm thủy văn, Đẳng trị dòng chảy,
KHÍ TƯỢNG: Trạm khí tượng, Đẳng trị mưa, ĐỊA HÌNH: Bản đồ số độ cao,
HÀNH CHÍNH : ranh giới các tỉnh và huyện,
RỪNG VÀ LỚP PHỦ KHÁC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, và
CÔNG TRÌNH: Thủy điện, Hồ chứa, Khai khoáng, Khu công nghiệp
Tháng 12/2017
sông Hương THỦY VĂN: Ranh giới lưu vực các cấp 1,2 và 3, Mạng lưới sông suối, Trạm thủy văn, Đẳng trị dòng chảy,
KHÍ TƯỢNG: Trạm khí tượng, Đẳng trị mưa, ĐỊA HÌNH: Bản đồ số độ cao,
HÀNH CHÍNH : ranh giới các tỉnh và huyện,
RỪNG VÀ LỚP PHỦ KHÁC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, và
CÔNG TRÌNH: Thủy điện, Hồ chứa, Khai khoáng, Khu công nghiệp
Tháng 3/2017
sông Vu Gia - Thu Bồn THỦY VĂN: Ranh giới lưu vực các cấp 1,2 và 3, Mạng lưới sông suối, Trạm thủy văn, Đẳng trị dòng chảy,
KHÍ TƯỢNG: Trạm khí tượng, Đẳng trị mưa, ĐỊA HÌNH: Bản đồ số độ cao,
HÀNH CHÍNH : ranh giới các tỉnh và huyện,
RỪNG VÀ LỚP PHỦ KHÁC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, và
CÔNG TRÌNH: Thủy điện, Hồ chứa, Khai khoáng, Khu công nghiệp
Tháng 12/2017
sông Ba THỦY VĂN: Ranh giới lưu vực các cấp 1,2 và 3, Mạng lưới sông suối, Trạm thủy văn, Đẳng trị dòng chảy,
KHÍ TƯỢNG: Trạm khí tượng, Đẳng trị mưa, ĐỊA HÌNH: Bản đồ số độ cao,
HÀNH CHÍNH : ranh giới các tỉnh và huyện,
RỪNG VÀ LỚP PHỦ KHÁC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, và
CÔNG TRÌNH: Thủy điện, Hồ chứa, Khai khoáng, Khu công nghiệp
Tháng 12/2017
sông Sê San – Srê Pôk THỦY VĂN: Ranh giới lưu vực các cấp 1,2 và 3, Mạng lưới sông suối, Trạm thủy văn, Đẳng trị dòng chảy,
KHÍ TƯỢNG: Trạm khí tượng, Đẳng trị mưa, ĐỊA HÌNH: Bản đồ số độ cao,
HÀNH CHÍNH : ranh giới các tỉnh và huyện,
RỪNG VÀ LỚP PHỦ KHÁC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, và
CÔNG TRÌNH: Thủy điện, Hồ chứa, Khai khoáng, Khu công nghiệp
Tháng 12/2017
sông Đồng Nai - Sài Gòn - Vàm Cỏ THỦY VĂN: Ranh giới lưu vực các cấp 1,2 và 3, Mạng lưới sông suối, Trạm thủy văn, Đẳng trị dòng chảy,
KHÍ TƯỢNG: Trạm khí tượng, Đẳng trị mưa, ĐỊA HÌNH: Bản đồ số độ cao,
HÀNH CHÍNH : ranh giới các tỉnh và huyện,
RỪNG VÀ LỚP PHỦ KHÁC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, và
CÔNG TRÌNH: Thủy điện, Hồ chứa, Khai khoáng, Khu công nghiệp
Tháng 12/2017
sông Cửu Long THỦY VĂN: Ranh giới lưu vực, Mạng lưới sông suối, Trạm thủy văn,
KHÍ TƯỢNG: Trạm khí tượng, Trạm đo mưa, Đẳng trị mưa, ĐỊA HÌNH: Bản đồ số độ cao,
HÀNH CHÍNH : ranh giới các tỉnh và huyện,
LỚP PHỦ KHÁC VÀ SỬ DỤNG ĐẤTvà
CÔNG TRÌNH: Hồ chứa, Khai khoáng, Khu công nghiệp
Tháng 11/2017

.

Kỹ thuật Web Mapping

(Phần này đang trong quá trình soạn thảo!) Bao gồm các bước sau:
Thiết kế yêu cầu, nội dung và giao diện

. (Chi tiết đang trong quá trình soạn thảo)

.

Chuẩn bị các lớp bản đồ và biểu tượng không gian

. (Chi tiết đang trong quá trình soạn thảo)

Lập trình Javascripts cho các lớp bản đồ

. (Chi tiết đang trong quá trình soạn thảo)

Lập trình HTML cho thiết bị di động và tích hợp các mô đun

. (Chi tiết đang trong quá trình soạn thảo)

TT Hạng mục Chi tiết
1 Module 01 40

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TT Hạng mục Chi tiết
1 Giao diện khi mở ra sẽ như Hình 1. Menu ‘Lưu vực’
(có vòng tròn và mũi tên trong Hình) là điểm nhấn
chuột để Danh sách các lưu vực hiện lên, cho phép
người dùng chọn Lưu vực.
Figure 01
2 Để chọn lưu vực “sông Hồng – Thái Bình”
bạn cần nhấn chuột
vào tên lưu vực H-TB (vòng
trong tô đỏ trong Hình 2). Khi đó phía bên phải
cửa sổ giao diện sẽ hiện lên Danh mục dữ liệu bản đồ.
Figure 01
3 Để mở Danh mục chi tiết các hạng mục Bản đồ
(Hình 3) bạn cần Nhấn chuột HAI (02) lần, ví dụ vào
cụm từ “THỦY VĂN”. Lúc đó sẽ hiện Danh mục chi tiết
các dữ liệu có thể xem.
Figure 01
4 Mối loại dữ liệu đều có 1 checkbox (để hiện
bản đồ hay tắt bản đồ) và 1 nút để tải tập tin shapefile
dạng zip như Hình 4.
Chi tiết về các thực thể bản đồ cũng có thể được kích hoạt
khi người dùng nhấn chuột vào thực thể đó.
Figure 01

Bản đồ trực tuyến Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nhóm tác giả đã thực hiện xây dựng bản đồ trực tuyến Khuôn viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ứng dụng Web với Google Maps API này nhằm trợ giúp người dùng tìm phòng học, các đơn vị và thông tin liên quan về khuôn viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Người dùng có thể truy cập vị trí và thông tin về các đơn vị bằng cách nhấn chuột vào Biểu tượng hay thông qua Danh sách 63 vị trí. Ứng dụng cũng cho phép truy cập đến sơ đồ chi tiết từng tầng của các tòa nhà và giảng đường. Bản đồ trực tuyến Quy hoạch Học viện theo QĐ số 6028/QĐ-UBND cũng cung cấp thông tin không gian mà Học viện sẽ thay đổi trong một tương lai gần.

Bản đồ trực truyến quan trắc chất lượng nước sông Srê Pôk

Công cụ Google Maps API này cho phép người dung truy cập dãy dữ liệu thời gian 8 chỉ tiêu chất lượng nước sông Srê Pôk do WARECOD đo đạc trong những năm 2011-2013 tại 12 vị trí. Dữ liệu quan trắc được thể hiện chi tiết bằng số và đồ thị trực tuyến theo từng đợt lấy mẫu nước và kết quả phân tích từng chỉ tiêu.